Ons verhaal

Velen van ons hebben een directe of indirecte band met het voormalige Nederlands-Indië. Binnen deze omvangrijke Nederlands-Indische gemeenschap is er naast toenemende interesse ook een groeiend besef dat we met elkaar een gemeenschappelijk doel hebben, namelijk om de Nederlands-Indische geschiedenis en het culturele erfgoed te behouden en over te dragen aan volgende generaties. Met alles wat zich daarbij heeft afgespeeld, zonder (voor)oordeel en op basis van gelijkwaardigheid en respect. Als stichting Erfgoed Medan richten wij ons hierbij specifiek op Medan en de voormalige Oostkust van Sumatra.

De insteek van het bestuur – hierbij ondersteund door haar adviseurs – is om beleid te ontwikkelen op terreinen die betrekking hebben op het delen, borgen en overdragen van kennis over onze Nederlands-Indische geschiedenis en het cultureel erfgoed in Medan en de voormalige Oostkust van Sumatra.

De stichting heeft hierbij een aantal duidelijke ambities:

  • Wij willen onze doelgroepen voorzien van relevante informatie over materiele en immateriële erfgoed activiteiten, gebeurtenissen, objecten en documentatie, waarmee we de kennis over ons erfgoed kunnen delen, borgen en overdragen.
  • Wij willen onze doelgroepen jaarlijks een afwisselend en inhoudelijk gevarieerd en kwalitatief gedegen programma aan activiteiten bieden, waarmee we hen in staat stellen hun interesse, kennis en binding met Medan en de voormalige Oostkust van Sumatra (verdere) diepgang en verbreding te geven.
  • Wij willen onze doelgroepen nog beter leren kennen, in kaart brengen en aan ons binden, onder meer door te blijven investeren in communicatie en verbinding.
  • Wij willen onze stichting verbinden met relevante experts, ervaringsdeskundigen en netwerken in binnen- en buitenland, zodat wij van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen inspireren en duurzame relaties en partnerschappen kunnen opbouwen.

Het bestuur richt zich op actieve betrokkenheid door jongeren bij al onze activiteiten en evenementen. Het is dan ook een doelstelling dat een bestuurslid uit de derde generatie wordt toegevoegd aan het bestuur.  Samengevat zien wij voor onszelf een duidelijke rol weggelegd wat betreft de kennisoverdracht en het behoud van de geschiedenis en het cultureel erfgoed in Medan en de voormalige Oostkust van Sumatra. Hierbij hanteren wij als motto:
generatie-verbindend  – generatie-overstijgend  –  eenheid door overdracht.

Stichting Erfgoed Medan
September 2023

Visie

‘een (internationale) gemeenschap waarin samenwerking en kennisuitwisseling over onze Nederlands-Indische geschiedenis en het cultureel erfgoed in Medan en de voormalige Oostkust,  de geïnteresseerden, sympathisanten, vrienden, deskundigen en experts verbinden en onderlinge relaties versterken.’

Missie

‘De Stichting deelt, borgt en draagt over wat behoort tot de Nederlands-Indische geschiedenis en het cultureel erfgoed in Medan en de voormalige Oostkust van Sumatra, op een aantrekkelijke en hedendaagse manier voor al diegenen die zich hiertoe aangetrokken voelen.’

generatatie verbindend - generatie overstijgend - eenheid door overdracht